KE Prologue
KE1-2:Lakatnik-Mechulica
KE1-3:Mechulica-Vitinq
KE2-1:Kashana-Pupa(Vejen)
KE1-1:Kom-Lakatnik
KE1-4:Vitinq-Kashana
KE2-2:Pupa-Beklemeto
KE2-3:Beklemeto-Kupena
KE2-4:Kupena-Tuzha
KE2-5:Tuzha-Uzana
KE3-1:Uzana-Bulgarka
KE3-2:Bulgarka-Hainboaz
KE3-3:Hainboaz-Bukovetc
KE3-4:Bukovetc-Vratnik
KE3-5:Vratnik-Kotel
KE4-1:Kotel-Vurbishki
KE4-2:Vurbishki-Rishki
KE4-3:Rishki-Daskotna
KE5-1:Daskotna-Sini Rid
KE5-2:Sini Rid-Plazovetc
KEFinish