(10)*(10) Mount Emma, Old Mount Emma, Pacifico Mountain, Bare Mountain, Granite Mountain #1, Rabbit Peak #1, Iron Mountain #3, Round Top, Mount Hillyer, Cole Point