1-WallowaLakeToAneroidLake
2-AneroidToPolarisPassTo6MileMeadow
3-6MileMeadowToWallowaLake