Goldsmith (23:43 - 1.6mi)
Start (2017-04-24 16:05:23)