K. Johnson North (39.5753500, 105.1488000)
TAR (39.5639167, 105.1410333)