Indianhead
start/finish
The Knob
Pk 3820
Pk 4445
Palm Mesa HP
Pk 4824
Cody BM
Phil BM
Norte BM
Dry BM
Army BM
Pike Summit
Pike BM
Pk 4780
Pk 4480
Pk 4155