(7)#(7)S(7) Cleghorn Mountain - Cajon Mountain - Sugarpine Mountain - Monument Peak #2 - The Pinnacles - Mount Marie Louise - Bailey Peak