teo, 6.5mi, 4600k
1.75mi
white, 3.3mi, 3900k
0.7mi, 700k
3.2mi, 3800k