Based on: https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fsbdev7_018772.pdf