Day 1 : Townsend to Buckhorn Lake
Day 2 :Buckhorn lake to Marmot Pass
Marmot Pass TH
Marmot pass from Tubal Cain
Buckhorn Mountain
Townsend TH
Mount Townsend
Buckhorn Lake Junction
Tubal Cain from Townsend